Privacy Beleid &
Algemene Voorwaarden

Privacy Beleid

Think Productive West Europe, gevestigd aan Bensdorpplein 2
1406 PZ Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://thinkproductive.nl/
Bensdorpplein 2
1406 PZ Bussum
Nederland
+31852460348

Persoonsgegevens die wij verwerken

Think Productive West Europe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je aan te melden voor de nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@thinkproductive.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Think Productive West Europe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Think Productive West Europe analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Think Productive West Europe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Think Productive Netherlands gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics
 • Zoho SalesIQ

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Think Productive West Europe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Think Productive West Europe verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Think Productive Benelux blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Think Productive West Europe gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Think Productive West Europe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@thinkproductive.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Think Productive West Europe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Think Productive West Europe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@thinkproductive.nl


Algemene Voorwaarden

Denk Productief B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te 1406 PZ, Bussum aan het Bensdorpplein 2.

Artikel 1 – Toepasbaarheid


1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Denk Productief B.V. en haar
klanten.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk
zijn bevestigd door Denk Productief B.V..


Artikel 2 – Aanbieding en overeenkomst


2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen tenzij uitdrukkelijk
anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na genoemde termijn
bindt Denk Productief B.V. niet.
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Denk Productief B.V. komt tot stand door
ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of in geval van ‘openinschrijvingen’ door verzenden van het online aanmeldformulier.


Artikel 3 – Annulering door opdrachtgever


3.1 De opdrachtgever voor een workshop of coaching heeft het recht deelname aan, of de
opdracht voor een cursus of coaching te annuleren.
3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de workshop of coaching is de
opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de workshop of
coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.4 Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de workshop of coaching is de
opdrachtgever verplicht het overeengekomen bedrag volledig te betalen.
3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na
aanvang van de workshop of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan
de workshop of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige
terugbetaling.


Artikel 4 Annulering door Denk Productief B.V.


4.1 Denk Productief B.V. heeft in geval van een workshop met ‘open inschrijving’ het recht
om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door de opdrachtgever
aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op
terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Denk Productief B.V. betaalde
bedrag binnen 14 dagen.
4.2 Denk Productief B.V. heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er
minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.
4.3 Denk Productief B.V. gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met
deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.


Artikel 5 – Communicatie


5.1 De opdrachtgever zal Denk Productief B.V. steeds tijdig alle medewerking, gegevens en
inlichtingen verschaffen welke Denk Productief B.V. noodzakelijk of nuttig acht teneinde de
opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Denk Productief B.V. apparatuur,
materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen
deze voldoen aan de specificaties die Denk Productief B.V. aan de opdrachtgever ter kennis
brengt.


Artikel 6 – Geheimhouding


6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst,
om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

Artikel 7 – Prijs


7.1 De prijzen van Denk Productief B.V. zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd.
7.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Denk Productief B.V. toch het recht
BTW in rekening te brengen.


Artikel 8 – Betaling


8.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Denk Productief B.V. anders is aangegeven, dient
betaling van de door Denk Productief B.V. verrichte werkzaamheden en/of geleverde
producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Cursussen met ‘open
inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.
8.2 De betaling van een cursus met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de
aanvangsdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.
8.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet
heeft voldaan, is de opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever de
wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd, of, indien de opdrachtgever niet in
de uitoefening van zijn beroep of bedrijf optreedt, de wettelijke rente ex art. 6:119 BW.
Indien Denk Productief B.V. in geval van wanprestatie door de opdrachtgever zelf tot
buitengerechtelijke maatregelen overgaat of hier een derde voor inschakelt, komen de
kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Het gaat daarbij om de kosten over de
hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke
incassokosten van 1 juli 2012 incassokosten (Stbld 2012, 141).


Artikel 9 – Auteursrecht


9.1 Het auteursrecht op de door Denk Productief B.V. uitgegeven brochures en het projecten cursusmateriaal berust bij Denk Productief B.V., tenzij een andere auteursrecht hebbende
op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Denk
Productief B.V. zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels
of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid


10.1 De aansprakelijkheid van Denk Productief B.V. is beperkt tot het bedrag dat wordt
gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering, zij is niet aansprakelijk voor schade die het
uit te keren bedrag overschrijdt. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts
uitdrukkelijk uitgesloten. Denk Productief B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
10.2 Denk Productief B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het
handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft
aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
10.3 De opdrachtgever vrijwaart Denk Productief B.V. en haar medewerkers of externe
partijen die in naam van Denk Productief B.V. training of coaching uitvoeren, voor
aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat
van het door Denk Productief B.V. (op)geleverde wordt gemaakt.


Artikel 11 – Bedenktijd


11.1 De deelnemer heeft na inschrijving van een open training een bedenktermijn van zeven
werkdagen.


Artikel 12 – Klachtenregeling


12.1 Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen twee
weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te
hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte
gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen
uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat
onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde
partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend.
Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.


Artikel 13 – Geschillen


13.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het
Nederlandse recht.
13.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de
opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse
rechter als bevoegd zou aanwijzen.
13.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de
plaats van vestiging van Denk Productief B.V.


Denk Productief B.V. – maart 2021